Algemene Voorwaarden

Huur

Algemene Voorwaarden verhuur

Artikel 1 Huursom: De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst door Easy Retro Riding geldende tarieven.

 

Artikel 2 Begrippen E Bike, de E- (Fat) Bike of Knaap Bike, die het onderwerp is van de huurovereenkomst; Huurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit. Verhuurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit. In deze Easy Retro Riding.

 

Artikel 3 Betaling De huursom en alle andere bedragen dienen betaald te worden alvorens de gehuurde artikelen worden meegenomen. Per artikel geldt een waarborgsom. Indien anders vermeld op het contract. Deze waarborgsom dient om het gehuurde weer in goede staat in te leveren aan de huurder. Eventuele schade of diefstal wordt naast de waarborgsom verrekend. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de  E- (Fat) Bike (s)  draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de E- (Fat) Bike (s) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode Bij het aangaan zal naast het betalen van een Waarborgsom, bekend making van het woonadres, telefoonnummer en emailadres, ook een kopie moeten worden achtergelaten van een geldig Identiteitsbewijs. Deze veilige kopie maken wij met een app die de overheid hiervoor ter beschikking stelt. Na afloop van de verhuurperiode zal deze kopie direct worden vernietigd en ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt

 

Artikel 4 Huurperiode De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de verhuurder ( papier, email, app) en wel tegen de (verlengings-) tarieven als bedoeld in artikel 1. Tussentijdse inlevering van de E- (Fat) Bike (s)  doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat. De E- (Fat) Bike (s) moet(en) bij het adres van de door verhuurder worden ingeleverd, uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de E- (Fat) Bike (s) of Knaap Bike niet op tijd op het adres van verhuurder is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot dat de fietsen door de verhuurder zijn ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de E- (Fat) Bike (s) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de E- (Fat) Bike (s) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

 

Artikel 5 Gebruik/Aansprakelijkheid De) E- (Fat) Bike (s)  mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijder(s). De E- (Fat) Bike (s) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de E- (Fat) Bike (s) werd(en) ontvangen. Vervuiling door normaal gebruik wordt door de verhuurder geaccepteerd. De huurder zal goed zorgen voor de. E- (Fat) Bike (s)  Zo dient huurder voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. Telkens de fiets goed afsluiten en niet onaf gesloten en/of onbewaakt achterlaten.  De) Bike (s) stallen buiten de daarvoor bedoelde plekken, kan leiden dat deze worden gestolen of opgehaald door de gemeente en getransporteerd naar het fiets depot. Altijd vastbinden aan een ander object of stallen .De E- (Fat) Bike (s)  mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden op onverharde paden. Bij een E- (Fat) Bike (s)  wordt een helm geadviseerd (niet verplicht). De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke helm door de bestuurder. Eigen helm meenemen is mogelijk. Huren van een helm is ook mogelijk, echter er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard door de verhuurder voor deugdelijkheid. De huurder blijft aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde E- (Fat) Bike (s)  en/of  Knaap Bike totdat de verhuurder de E- (Fat) Bike (s) en/of Knaap Bikes in ontvangst neemt.

 

Artikel 6 Schade, verlies en diefstal Tijdens reserveren op de website of voorgaand het tekenen van het huurcontract in de winkel wordt de huurder  niet langer aangeboden . De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, verwondingen, overlijden, schade aan eigendommen (gereedschappen en fietsen), materiële schade aan derden of door derden of andere handelingen of incidenten, annuleringen, vertraging of elke andere factor buiten hun schuld. Door ondertekening van deze overeenkomst, wordt de verhuurder gevrijwaard van aanspraken dienaangaande. 

 

Artikel 7 Kosten tijdens huurperiode Alle lasten, belastingen, boetes, bekeuringen ontstaan ten tijde van de huurperiode van de) E- (Fat) Bike of Knaapbike(s) is (zijn) voor rekening van de huurder. Eveneens zijn voor rekening van de huurder alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Normaal onderhoud, niet te verwijten aan huurder, zijn voor rekening van de verhuurder.

 

Artikel 8 Arrangementen Onder arrangementen wordt verstaan een arrangement zoals aangeboden op Social Media, de Website, Flyer of op andere wijze. Afwijkende , maatwerk arrangementen worden vastgelegd in een aparte, door partijen ondertekende,  overeenkomst.

 

Artikel 9 Reserveren en of Annuleren Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) kenbaar gemaakt anders wordt 1 volledige dag of 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 

 

Artikel 10 Persoonsgegevens De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens worden op geen enkele wijze met derden gedeeld of voor commerciële doeleinden gebruikt, buiten Easy Retro Riding. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd. 

 

 

© Copyright maart 2022 door Easy Retro Riding